Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

1.1 Nabits, gevestigd te Gouda, KvK-nummer 76516407, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Nabits.

1.2 De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden opdrachtgever genoemd.

1.3 Partijen zijn dienstverlener en opdrachtgever bij elkaar.

1.4 Met de overeenkomst wordt de overeenkomst tussen dienstverlener en opdrachtgever bedoeld.

Artikel 2 Toepasbaarheid

2.1 Na akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Nabits geeft de opdrachtgever aan de algemene voorwaarden te hebben gelezen en begrepen.

2.2 Als er geen andere overeenkomst is afgesproken tussen beide partijen, zullen deze algemene voorwaarden van toepassing zijn bij een opdracht, aanbieding of offerte.

Artikel 3 Offertes

3.1 Alle offertes en prijsopgaven door Nabits zijn vrijblijvend.

3.2 Als Nabits een offerte verstuurd, staat deze prijs en offerte voor 14 dagen vast, ongeacht eventuele prijsveranderingen en software die moet worden aangeschaft. Na 14 dagen is de offerte niet meer geldig.

Artikel 4 Overeenkomst

4.1 De overeenkomst is officieel als de volgende handelingen zijn gedaan:

  • De opdrachtgever heeft de offerte ondertekend/bevestigd en deze is ontvangen door Nabits.
  • De opdrachtgever heeft het product bevestigd en deze is ontvangen door Nabits.
  • De opdrachtgever heeft de eerste factuur factuur betaald.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Als Nabits niet in staat is om de overeenkomst zelf uit te voeren, dan mag Nabits dit laten doen door een derde partij.

5.2 De opdrachtgever dient zijn content en nodige informatie op tijd te leveren zodat Nabits het project kan voortzetten. Indien dit niet op tijd wordt geleverd, zal Nabits fictieve tekst gebruiken en foto’s zonder auteursrechten.

5.3 Nabits is niet aansprakelijk voor foute of schadelijke content die wordt aangeleverd door de opdrachtgever.

Artikel 6 Levering en tijd

6.1 Na de officiële overeenkomst dag zal Nabits beginnen aan het project. De opdrachtgever heeft 2 weken de tijd om zijn content aan te leveren. Wordt de content niet op tijd aangeleverd, dan gaat Nabits door met het project en zal de website ook aangeleverd worden zoals aangegeven in 5.2. Het resterende bedrag zal wel moeten worden betaald.

6.2 Na de 1e levering zal de opdrachtgever een unieke link krijgen waarmee hij de website kan bekijken, beoordelen en eventuele feedback kan leveren.

6.3 Indien Nabits het project niet op tijd kan leveren, dan zal dit op tijd worden gemeld. Als er sprake is van overmacht aan de kant van Nabits, zal het project worden verlengd met de periode van de overmacht. In andere gevallen mag de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden, maar krijgt deze de eerste aanbetaling niet terug.

6.4 Nabits is niet verantwoordelijk voor functionaliteiten die niet ondersteund worden door de hosting provider van de opdrachtgever. Als de functionaliteiten het doen op ons testdomein dan zullen de fouten liggen bij de hosting van de opdrachtgever.

6.5 Oplevering van de opdracht zal binnen 6 weken plaatsvinden. De opdrachtgever heeft hierna 2 weken de tijd om zijn feedback en eventuele aanpassingen te geven op het design of de functionaliteit. Na deze 2 weken kunnen er kosten in rekening worden gebracht.

6.6 Na levering krijgt de opdrachtgever ons beheerpakket (excl. hosting) t.w.v. €45 voor 1 maand toegekend. Na de eerste maand zal het onderhoud zelf moeten worden gedaan, tenzij er een beheerpakket wordt afgesloten.

Artikel 7 Copyright

7.1 Content die wordt geleverd door Nabits mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan op de website.

7.2 Het design dat Nabits maakt, mag niet worden doorverkocht. Gebeurt dit wel, dan kan Nabits hier een redelijke vergoeding voor vragen.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 Als Nabits afhankelijk is van een derde partij, dan kan Nabits niet aansprakelijk worden gesteld als er iets misgaat.

8.2 Nabits is niet aansprakelijk voor de content die wordt geleverd door de opdrachtgever.

Artikel 9 Revisies

9.1 Na levering van de website heeft de opdrachtgever 30 dagen om gebreken of aanpassingen te melden. Wordt er binnen die termijn niets gemeld, dan zullen de kosten voor de opdrachtgever zijn.

9.2 Revisies zijn aanpassingen die niet langer dan 30 minuten duren.

9.3 Heeft de klant binnen 14 dagen geen revisies gegeven, dan zal de website worden opgeleverd en zijn de kosten voor de opdrachtgever.

Artikel 10 Prijzen

10.1 Alle prijzen worden getoond exclusief btw, tenzij anders staat aangegeven.

10.2 Extra functionaliteiten die van tevoren niet zijn aangegeven, kunnen in rekening worden gebracht.

Artikel 11 Betaling

11.1 Nadat er akkoord is gegaan met de offerte/opdracht en 40% van het bedrag is overgemaakt, zal Nabits beginnen met het project.

11.2 De aanbetaling kan worden teruggevorderd als Nabits zijn afspraken op de offerte/opdracht niet na komt.

11.3 Nadat het project af is gerond, wordt het resterende bedrag gefactureerd. De website wordt overgezet en de opdrachtgever heeft 14 dagen de tijd om het verschuldigde bedrag over te maken.

11.4 Als er na 14 dagen niet is betaald, zal er een aanmaning worden verstuurd vervolgd door een 2e aanmaning. Als er daarna nog steeds niet is betaald, dan zullen de overige kosten die worden gemaakt door de incasso voor de opdrachtgever zijn.

Artikel 12 Uitzondering voorwaarden

12.1 Als er iets anders is afgesproken, zullen die voorwaarden van toepassing zijn. Zo niet, dan zijn deze voorwaarden van toepassing.

12.2 Als Nabits zijn voorwaarden veranderd, dan moet dit worden gemeld aan de opdrachtgever en hij/zij mag dan het contract ontbinden.

Artikel 13 Overig

13.1 Nabits kan hostingbedrijven adviseren, maar is niet verantwoordelijk voor het bedrijf.

13.2 Nabits mag het afgeronde project in zijn portfolio melden, tenzij anders is afgesproken.